Statut

top

Fundacja została ustanowiona w celu:

 1. niesienia pomocy społecznej dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,

 2. niesienia pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej, które wkraczają w dorosłe życie,

 3. niesienia pomocy społecznej dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji życiowej,

 4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 5. udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

 6. podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających do niej utrudniony dostęp,

 7. podejmowania i wspierania działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 8. prowadzenia działalności charytatywnej,

 9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 10. wspierania i upowszechniania kultury i sztuki,

 11. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 12. promocji i organizacji wolontariatu,

 13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

 14. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pokrywającym się z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja została ustanowiona w celu:
bg-image bg-image bg-image

Fundacja realizuje
swoje cele poprzez:

statut_foto_galeria.jpg statut_foto_galeria_2.jpg
 • pomoc finansową i rzeczową;
 • zakup żywności, środków higieny, odzieży i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
 • zakup artykułów stanowiących niezbędne wyposażenie osób kształcących się;
 • zakup wyposażenia placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych wspierających rozwój dzieci, w tym: komputerów, książek, sprzętu sportowego;
 • zakup dla osób uzdolnionych wyposażenia niezbędnego do rozwoju ich talentu;
 • fundowanie stypendiów;
 • finansowanie uczestnictwa w wycieczkach i koloniach;
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji;
 • organizowanie nieodpłatnych szkoleń związanych z zakresem działania Fundacji;
 • pomoc w przygotowaniu do zawodu;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy;
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkania;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki mentora, tj. osoby wspierającej podopiecznego w podejmowanych wyborach, pomagającej w podjęciu istotnych decyzji życiowych, a także w zdobywaniu koniecznego wsparcia finansowego;
 • przygotowanie osób chcących zostać mentorami do należytego wykonywania tego zadania;
 • pomoc psychologiczną;
 • finansowanie specjalistycznego leczenia;
 • pomoc placówkom wychowawczym i opiekuńczym w zakresie dokonywania budów, remontów i modernizacji;
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 • inicjowanie, organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez, wydarzeń i działań sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i artystycznych;
 • organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • prowadzenie programu usamodzielniania, polegającego na pomocy w organizacji życia codziennego, planowaniu budżetów domowych oraz na udostępnianiu i nadzorowaniu mieszkania treningowego;
 • prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji.
Statut Fundacji ERBUD WSPÓLNE WYZWANIApobierz

Raport o pieczy zastępczej (PDF)

Kup książkę Klara Buduje Arrow top