Statut

top

Fundacja została ustanowiona w celu:

 1. Niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 2. Niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, które wkraczają w dorosłe życie, niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 3. Udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 4. Podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających do niej utrudniony dostęp.
Fundacja została ustanowiona w celu:
bg-image bg-image bg-image

Fundacja realizuje
swoje cele poprzez:

statut_foto_galeria.jpg statut_foto_galeria_2.jpg
 • organizowanie nieodpłatnych szkoleń związanych z zakresem działania Fundacji,
 • pomoc w przygotowaniu do zawodu,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkania,
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji,
 • zakup artykułów stanowiących niezbędne wyposażenie osób kształcących się,
 • zakup żywności, środków higieny, odzieży i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 • finansowanie uczestnictwa w wycieczkach i koloniach,
 • przygotowanie osób chcących zostać mentorami do należytego wykonywania tego zadania;
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc placówkom wychowawczym i opiekuńczym w zakresie dokonywania budów, remontów i modernizacji,
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 • organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki mentora, tj. osoby wspierającej podopiecznego w podejmowanych wyborach, pomagającej w podjęciu istotnych decyzji życiowych, a także w zdobywaniu koniecznego wsparcia finansowego,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • prowadzenie programu usamodzielniania, polegającego na pomocy w organizacji życia codziennego, planowaniu budżetów domowych oraz na udostępnianiu i nadzorowaniu mieszkania treningowego,
 • pomoc finansową i rzeczową,
 • zakup wyposażenia placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych wspierających rozwój dzieci, w tym: komputerów, książek, sprzętu sportowego,
 • zakup dla osób uzdolnionych wyposażenia niezbędnego do rozwoju ich talentu,
 • fundowanie stypendiów,
 • finansowanie specjalistycznego leczenia.
Statut Fundacji ERBUD WSPÓLNE WYZWANIApobierz
Kup książkę Klara Buduje Arrow top