Start w dorosłość

top
bg-image bg-image bg-image bg-image bg-image bg-image

FAQ

Usamodzielnić mogą się osoby, które ukończyły 18 lat i postanowiły opuścić pieczę zastępczą (dom dziecka, rodziny zastępcze itp.) w której do tej pory przebywały. Osobę, która rozpoczęła proces usamodzielniania, podjęła decyzję o opuszczeniu pieczy zastępczej, nazywa się „osobą usamodzielnianą”.

Osobie usamodzielniającej się udzielana jest pomoc pieniężna na:

a) kontynuowanie nauki,
b) usamodzielnienie,
c) zagospodarowanie;

oraz pomoc w uzyskaniu:

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b) zatrudnienia

a także w razie potrzeby pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1) 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną (rodzina zastępcza w postaci dziadków lub starszego rodzeństwa),

2) 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, podobnie jak pomoc na usamodzielnienie, jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej u kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie z którego pochodzi ta osoba. Jeśli przed umieszczeniem w pieczy zastępczej osoba usamodzielniana mieszkała w innym powiecie niż ten, w którym obecnie przebywa, należy wówczas złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które znajduje się w powiecie, w którym osoba ta mieszkała przed trafieniem do pieczy zastępczej. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Pomoc na zagospodarowanie jest to świadczenie pieniężne przyznawane na zakup sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia samodzielnego życia – jak pralka, lodówka czy kuchenka.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, lub w uzyskaniu zatrudnienia, składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Przez miejsce osiedlenia rozumie się powiat, w którym osoba usamodzielniająca się planuje zamieszkać na stałe.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Program usamodzielnienia układa osoba usamodzielniana wraz ze swoim opiekunem usamodzielnienia.

Każda osoba usamodzielniająca się co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu, z którego pochodzi.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu, z którego pochodzi dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

Jest to pomoc pieniężną wypłacana po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach można tę pomoc wypłacić w trakcie nauki.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje:

– na wniosek osoby usamodzielnianej zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia;

– jeżeli osoba usamodzielniana zadeklaruje się pisemnie, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby, w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką (innych niż wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki) i osoba usamodzielniana realizuje założenia programu usamodzielnienia;

– mieści się w kryterium dochodowym uprawniającym do przyznania tej pomocy.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny (za dochód rozumie się pieniądze otrzymywane z tytułu alimentów, renty lub wynagrodzenia za pracę) nie przekracza kwoty 1200 zł.

*) Na podstawie Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 332) Dział IV, Art. 140 - 153

Informacje prawne ważne dla osób usamodzielniających się:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej można znaleźć:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000821

Najważniejsze szczegóły dotyczące usamodzielniania się zawarte są w art. 140-153 (dział IV Pomoc dla osób usamodzielnianych).


Przewodniki

Jako Fundacja ERBUD mamy przyjemność współpracować z Fundacją Robinson Crusoe.

Celem obu organizacji jest efektywna pomoc młodym ludziom, którzy po pobycie w domu dziecka podejmują trudny proces usamodzielniania się. Przygotowaliśmy przeprowadziliśmy wspólny Wehikuł Usamodzielniania w Toruniu. Poniżej udostępniamy do pobrania poradniki opracowane przez Fundację Robinson Crusoe, które przybliżają wiedzę z różnych obszarów usamodzielniania.

Pierwsze w Polsce kompendium praktycznej wiedzy na temat usamodzielnienia.

Publikacja została opracowana przez Fundację Robinson Crusoe i wydana wspólnie ze Stowarzyszeniem Wioski Dziecięce SOS w Polsce.

Przewodnik usamodzielnianiapobierz
Przewodnik usamodzielniania

Przewodnik jest częścią projektu edukacyjnego „Ekonomia Robinsona”.

Projekt adresowany jest do usamodzielniającej się młodzieży z instytucji opieki zastępczej w wybranych miastach Polski.

Przewodnik Ekonomia Robinsonapobierz
Przewodnik Ekonomia Robinsona

Trzecia publikacja w cyklu „Biblioteka Robinsona”.

Dowiesz się z niego m.in. jak zapisać się do lekarza rodzinnego, z jakimi objawami zgłaszać się do różnych specjalistów, jak dbać o zdrowie intymne i zdrowo się odżywiać.

Przewodnik usamodzielniaj się zdrowopobierz
Przewodnik usamodzielniaj się zdrowo

Przewodnik w przystępny sposób przybliża obowiązujące przepisy i pokazuje jak egzekwować swoje prawa, gdy są one naruszane.

Zachęca też do korzystania z przysługujących form pomocy.

Przewodnik o prawie w usamodzielnianiupobierz
Przewodnik o prawie w usamodzielnianiu
Kup książkę Klara Buduje Arrow top