slider fundacja logo

pasek15

Statut Fundacji Erbud WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka

Fundacja została ustanowiona w celu:

 1. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 2. niesienia pomocy osobom z trudnej sytuacji życiowej, które wkraczają w dorosłe życie,
 3. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 4. udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 5. podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających do niej utrudniony dostęp.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • pomoc finansową i rzeczową;
 • zakup żywności, środków higieny, odzieży i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
 • zakup artykułów stanowiących niezbędne wyposażenie osób kształcących się;
 • zakup wyposażenia placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych wspierającego rozwój dzieci, w tym: komputerów, książek, sprzętu sportowego;
 • zakup dla osób uzdolnionych wyposażenia niezbędnego do rozwoju ich talentu;
 • fundowanie stypendiów;
 • finansowanie uczestnictwa w wycieczkach i koloniach;
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji;
 • organizowanie nieodpłatnych szkoleń związanych z zakresem działania Fundacji;
 • pomoc w przygotowaniu do zawodu;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy;
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkania;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki mentora, tj. osoby wspierającej podopiecznego
 • w podejmowanych wyborach, pomagającej w podjęciu istotnych decyzji życiowych, a także
 • w zdobywaniu koniecznego wsparcia finansowego;
 • przygotowanie osób chcących zostać mentorami do należytego wykonywania tego zadania;
 • pomoc psychologiczną;
 • finansowanie specjalistycznego leczenia;
 • pomoc placówkom wychowawczym i opiekuńczym w zakresie dokonywania budów, remontów i modernizacji;
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
 • organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych;
 • organizowanie zbiórek publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami

 1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi osobami i instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z jej celami statutowymi.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem fundacji.

Zasady przyznawania pomocy przez Fundację

O ile darczyńcy nie postanowią inaczej, pomoc ze strony Fundacji otrzymują dzieci i młodzież, placówki wychowawcze, oświatowe i opiekuńcze – którzy według decyzji Zarządu Fundacji są najbardziej potrzebujący. Wyboru dokonuje się w szczególności w oparciu o poniższe przesłanki:

 1. pewność, że przekazane placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym przez Fundacje zasoby będą przekazywane dzieciom i młodzieży,
 2. pewność, że przekazywane zasoby będą wykorzystywane przez obdarowanych zgodnie z życzeniem Fundacji;
 3. kondycja placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych.

Fundacja posiada możliwość wycofania pomocy

Fundacja, w przypadku wykorzystania udzielonego wsparcia niezgodnie z zamierzeniem Fundacji, może zażądać jego zwrotu.


pdf icon statut Fundacji ERBUD WSPÓLNE WYZWANIA – do pobrania (PDF)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.