Fundacja ERBUD WSPÓLNE WYZANIA opracowała i prowadzi autorski program mentoringowy, pod nazwą Program RAZEM. Program RAZEM polega na współpracy Mentora z Podopiecznym. Celem współpracy jest pomoc w skutecznym usamodzielnieniu się Podopiecznego. Mentorami Fundacji realizującymi Program są pracownicy Grupy ERBUD. Podopiecznym Programu może zostać osoba w wieku 17 – 20 lat, pozostająca pod opieka pieczy zastępczej.

Jak działa Program RAZEM

jak dziala razem

Jakie są najczęstsze działania podejmowane w ramach Programu RAZEM?

Szczegółowy zakres pomocy jest ustalany indywidualnie dla każdego podopiecznego.
Pomoc Fundacji najczęściej realizowana jest w postaci:
- spotkań z doradcą zawodowym
- kursów i szkoleń zawodowych
- kursów językowych
- wsparcia w pokonywaniu problemów z nauka
- praktyk i staży
- pomocy w znalezieniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
- pomocy medycznej ułatwiającej codzienne funkcjonowanie (stomatolog, ortodonta, dermatolog…)
- pomocy w poszukiwaniu mieszkania socjalnego lub chronionego (przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji, spotkania z urzędnikami)
- pomocy w zagospodarowaniu (pomoc fizyczna i/lub finansowa)
- wsparcia finansowego w korzystaniu z oferty kulturalnej i sportowej

KIM SĄ PODOPIECZNI PROGRAMU RAZEM?
Podopiecznymi Programu RAZEM są wychowankowie domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka.
Uczestnicy Programu to młodzież w wieku 17 – 20 lat.
Uczestnicy Programu RAZEM, to osoby usamodzielniane, które chcą aktywnie pracować nad swoją przyszłością.
Każdy Podopieczny Fundacji – uczestnik Programu RAZEM jest objęty indywidualną opieką Mentora.

CO PROGRAM RAZEM OFERUJE PODOPIECZNYM?
Program RAZEM poprzez indywidualną opiekę Mentora oferuje Podopiecznym wsparcie na trzech poziomach:

- wsparcie MENTALNE w postaci pomocy w określaniu celów życiowych oraz podnoszeniu samooceny:

 • Nie jesteś sam.
 • Uwierz w siebie.
 • Każdy ma silne strony.
 • Sam możesz kształtować swoje życie.
 • Małe cele prowadzą do dużego sukcesu.

- wsparcie SPOŁECZNE:

 • Pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych.
 • Pomoc w nabywaniu codziennych umiejętności.
 • Wsparcie w edukacji.
 • Pomoc w wyborze drogi kształcenia.
 • Pomoc w poszukiwaniu stażu, zatrudnienia.

- wsparcie FINANSOWE

 • Służące tylko i wyłącznie do realizacji celów określonych wspólnie przez Podopiecznego
  i Mentora.
 • Fundacja nie oferuje środków, którymi Podopieczny może dowolnie dysponować.

CO TO ZNACZY OPIEKA MENTORA?
Mentorzy Programu RAZEM na co dzień są pracownikami Grupy ERBUD. Nasi Mentorzy pracują z Podopiecznymi Programu dobrowolnie, w systemie wolontariatu. Mentor swojemu Podopiecznemu oferuje radę, wsparcie i pomoc w okresie wkraczania w dorosłe życie

 • Mentor pomaga szukać wskazówek jak samodzielnie radzić sobie w dorosłym życiu oraz jak rozwiązywać problemy.
 • Mentor oferuje wsparcie i pomoc w codziennych problemach.
 • Mentor dla swojego Podopiecznego może być wzorem do naśladowania.
 • Mentor pomaga w wyborze właściwej ścieżki życiowej, dopinguje do zachowania konsekwencji w dążeniu do realizacji obranego celu.
 • Mentor wraz z Podopiecznym przygotowuje Plan Współpracy, który określa cele Podopiecznego i mobilizuje do wspólnego wysiłku w celu jego realizacji
 • Mentorzy są osobami minimum 35-letnimi, pracującymi zawodowo i posiadającymi zróżnicowane życiowe doświadczenia
 • Mentor i Podopieczny pozostają w stałym kontakcie. Kontakt nie może być rzadszy niż precyzuje to regulamin

KIM SĄ MENTORZY PROGRAMU RAZEM?
Mentor to przewodnik i jednocześnie konsultant wspierający swojego Podopiecznego w rozwoju kompetencji zawodowych, jak i tych związanych z życiem osobistym. Mentorzy Programu RAZEM dzielą się swoim doświadczeniem i zdobytą wiedzą z Podopiecznymi oraz budują z nimi przyjazne, bezpośrednie więzi. Relacje między „życiowym doradcą”, a Podopiecznym opierają się na szacunku i zaufaniu, a ich celem jest głównie inspirowanie, odkrywaniu potencjału wychowanków.
Mentorzy PROGRAMU rekrutują się głównie spośród pracowników Grupy Kapitałowej Erbud. Są to osoby nie tylko postrzegane wewnątrz organizacji jako empatyczne i życzliwe, ale także uznane przez specjalistów (psycholog, pedagog, opiekun społeczny) za odpowiednie do współpracy z wychowankami. Kandydaci na mentorów, którzy uzyskają pozytywną opinię specjalistów przechodzą dodatkowe szkolenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Podczas pracy z Podopiecznym Mentorzy w każdej chwili mogą uzyskać pomoc psychologa lub innego specjalisty. Nasi Mentorzy współpracują z Fundacją na zasadach wolontariatu.

Nasi wolontariusze:

 • To pracownicy z sercem. Chcą pomagać i mają predyspozycje do bycia wolontariuszem.
 • Bezinteresownie poświęcają swój czas. Działają dodatkowo, charytatywnie na rzecz lokalnej społeczności.
 • Działają aktywnie. Wychodzą z inicjatywą, proponują rozwiązania, „pokazują życie”, czuwają nad pierwszymi krokami w dorosłym życiu.
 • Nie narzucają swoich rozwiązań. Proponują i podpowiadają, nie decydują, wspierają i służą pomocą, gdy coś idzie nie tak.
 • Mają indywidualne podejście. Wolontariusze odpowiadają na rzeczywiste potrzeby podopiecznych. Wiedzą, że dobra relacja jest kluczem do sukcesu.
 • Działają konsekwentnie, z zaangażowaniem. Wspierają i uczą podejmowania decyzji.

Jakie są najczęstsze działania podejmowane w ramach Programu RAZEM?

Szczegółowy zakres pomocy jest ustalany indywidualnie dla każdego podopiecznego.

  Pomoc Fundacji najczęściej realizowana jest w postaci:
 • spotkań z doradcą zawodowym
 • kursów i szkoleń zawodowych
 • kursów językowych
 • wsparcia w pokonywaniu problemów z nauka
 • praktyk i staży
 • pomocy w znalezieniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • pomocy medycznej ułatwiającej codzienne funkcjonowanie (stomatolog, ortodonta, dermatolog…)
 • pomocy w poszukiwaniu mieszkania socjalnego lub chronionego (przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji, spotkania z urzędnikami)
 • pomocy w zagospodarowaniu (pomoc fizyczna i/lub finansowa)
 • wsparcia finansowego w korzystaniu z oferty kulturalnej i sportowej

Program RAZEM - regulamin

Warszawa, 3 sierpnia 2016 r.

Program RAZEM - Regulamin PDF

Program RAZEM
Regulamin

udzielania pomocy i korzystania z pomocy w ramach statutowej działalności
„ERBUD - wspólne wyzwania” Fundacja im. Eryka Grzeszczaka

dotyczącej realizacji celu: niesienie pomocy osobom wkraczającym w dorosłe życie.

§ 1. SŁOWNIK

 1. Fundacja – „ERBUD - wspólne wyzwania” Fundacja im. Eryka Grzeszczaka.
 1. Fundacja przygotowała i prowadzi mentoringowy Program RAZEM
 2. Program RAZEM – polega na współpracy Mentora z Podopiecznym. Celem współpracy jest pomoc w usamodzielnieniu się Podopiecznego pieczy zastępczej. Realizacja programu rozpoczyna się od podjęcia współpracy i trwa przez 1 rok (jeden rok) i może być przedłużona następnie na kolejne okresy roczne – pod warunkiem zgodnej deklaracji Mentora, Podopiecznego oraz za zgodą Zarządu Fundacji. Najczęstsze obszary pomocy precyzuje pkt. 15 Postanowień Ogólnych niniejszego Regulaminu.
 3. Mentoring – partnerska relacja między Mentorem a Podopiecznym polegająca na doradztwie, ewaluacji oraz pomocy w programowaniu sukcesu Podopiecznego. Relacja ta zorientowana jest na odkrywanie i rozwijanie potencjału Podopiecznego i opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Dzięki odpowiednim zabiegom Mentora Podopieczny będzie poznawał siebie rozwijając samoświadomość, zdobywając nowe umiejętności i nie będzie obawiał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji.
 1. Mentor – Mentor Fundacji – to osoba, która:
  • dobrowolnie oferuje radę, wsparcie i pomoc osobom wkraczającym w dorosłe życie
   a będących wychowankami pieczy zastępczej,
  • pomaga szukać wskazówek jak samodzielnie radzić sobie w dorosłym życiu oraz jak rozwiązywać problemy,
  • jest starsza od Podopiecznego, bardziej doświadczona, mogąca być wzorem do naśladowania i wsparciem,
  • pomaga w wyborze właściwej ścieżki życiowej, dopinguje do zachowania konsekwencji w dążeniu do realizacji obranego celu.
 1. Podopieczny – Podopieczny Fundacji – to osoba, która:
  • jest wychowankiem pieczy zastępczej, między 17 a 20 rokiem życia,
  • wypełniła ankietę kwalifikującą do Programu RAZEM,
  • została zakwalifikowana do udziału w Programie RAZEM.
  1. Indywidualny Program Usamodzielnienia – dokument, który przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę usamodzielnianą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa IPU jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
  1. Opiekun Usamodzielnienia – to osoba wybrana przez osobę usamodzielniającą się
   i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Może nim być m.in. osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie czy członek rodziny, osoba bliska dla usamodzielniającego się wychowanka.
  1. Opiekun prawny – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby małoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej, gdy ta takiej opieki potrzebuje.
  1. Warsztaty przygotowawcze – dwudniowe spotkanie z psychologiem / pedagogiem, mające na celu:
  2. określenie, czy dany kandydat na Mentora posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe,
  3. przybliżenie kandydatom na czym polega praca Mentora, jakie mogą się z nią wiązać korzyści i problemy,
  4. dodanie pewności i wiary w siebie przyszłym Mentorom.
  1. Szkolenie z zakresu Mentoringu – trzy dwudniowe spotkania, mające na celu przygotowanie Mentorów Fundacji do skutecznej i efektywnej pracy z Podopiecznymi.

  § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy i korzystania z pomocy Fundacji w zakresie realizacji celu Fundacji polegającym na niesieniu pomocy osobom wkraczającym w dorosłe życie.
  1. Głównym sposobem realizacji celu wskazanego w punkcie 1 jest udzielania wsparcia przez Fundację poprzez współpracę na linii Mentor – Podopieczny (udział w Programie RAZEM).
  1. Szczegółowy zakres współpracy określa PLAN WSPÓŁPRACY, który jest opracowywany przez Mentora i Podopiecznego przy konsultacji z Opiekunem Usamodzielnienia i Zarządem Fundacji.
  1. PLAN WSPÓŁPRACY określa cele szczegółowe, zadania do realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację celów, termin ich wykonania oraz uzyskane rezultaty.
  1. PLAN WSPÓŁPRACY zakłada czas jego realizacji na okres 1 roku z możliwością przedłużenia go, jeśli zajdzie taka konieczność i jeśli zostanie wydana na to zgoda przez uczestników: Mentora, Podopiecznego, Opiekuna Usamodzielnienia oraz Zarząd Fundacji.
  1. Podopiecznym Fundacji może zostać osoba, która w bieżącym roku kalendarzowym ukończyła 17 rok życia oraz posiada już opiekuna usamodzielnienia albo w ciągu najbliższego miesiąca wskaże osobę, która zostanie jego opiekunem usamodzielnienia.
  1. Mentorem Fundacji może zostać pracownik Grupy Kapitałowej Erbud (Erbud S.A., PBDI S.A., Erbud Industry Sp. z o.o.), który:
   • ukończył 35 rok życia,
   • posiada minimum średnie wykształcenie,
   • posiada minimum 3-letni staż pracy w Grupie Kapitałowej Erbud,
   • ukończy szkolenie z zakresu Mentoringu, przygotowane jako program dedykowany dla Fundacji,
   • wziął udział w warsztatach przygotowawczych organizowanych przez Fundację dla potencjalnych Mentorów i uzyskał pozytywną rekomendację osoby/osób prowadzących warsztaty przygotowawcze.
  1. Zarząd Fundacji może zrezygnować z uwzględniania jednego lub kilku powyższych warunków rekrutacyjnych.
  1. Mentorzy Fundacji współpracują z Fundacją na podstawie zawartej z Fundacją umowy
   o współpracy wolontarystycznej.
  1. Objęcie Podopiecznego opieką Fundacji jest możliwe po:
  2. wypełnieniu i dostarczeniu przez kandydata na Podopiecznego ankiety kwalifikacyjnej do Programu RAZEM,
  3. zakwalifikowaniu przez Fundację do Programu RAZEM.
  1. Kwalifikacja Podopiecznego do Programu RAZEM dokonywana jest przez zespół w składzie:
   • Prezes Zarządu Fundacji Erbud – Lucyna Grzeszczak
   • Pełnomocnik Fundacji Erbud – Dorota Truśkiewicz
   • Pełnomocnik Fundacji Erbud– Joanna Piersa
   • Zespół Mentorów Fundacji (w kwalifikacji biorą udział Mentorzy, którzy wyrażają chęć objęcia pomocą nowych Podopiecznych).
  1. Fundacja zastrzega, że Podopieczny i Mentor muszą być tej samej płci.
  1. Rozpoczęcie współpracy następuje po podpisaniu umowy regulującej zasady udziału
   w Programie RAZEM. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Fundacją a Podopiecznym i jego Opiekunem Usamodzielnienia
  1. Podczas współpracy Mentor wspiera Podopiecznego w realizacji celów ustalonych przed podjęciem współpracy wraz z Opiekunem Usamodzielnienia oraz z Podopiecznym. Jeżeli Podopieczny zgłasza dodatkowe cele w trakcie współpracy, Mentor może zdecydować
   o rozszerzeniu lub zmianie realizowanych celów, jeżeli ocenia je jako słuszne, potrzebne
   i korzystne z punktu widzenia teraźniejszości i przyszłości Podopiecznego.
  1. Okres współpracy/ pomocy udzielanej Podopiecznemu przez Fundację jest ustalony na okres
   1 roku. Po upływie roku następuje ocena wzajemnej współpracy przez zaangażowane strony: Podopiecznego, Mentora i Fundację. Jeżeli wszystkie trzy strony wyrażą chęć kontynuowania współpracy, jest ona przedłużana na kolejny rok, po którym następuje powtórzenie procesu oceny.
  1. PLAN WSPÓŁPRACY zakładać powinien udzielenie wsparcia merytorycznego oraz emocjonalnego w następujących obszarach:
  2. aktywizacja zawodowa ( kursy podnoszące kwalifikacje, staże, praktyki zawodowe, konsultacje z doradcą zawodowym itp. działania mające na celu aktywizację zawodową),
  3. pomoc w działaniach mających na celu pozyskania przez Podopiecznego miejsca, w którym zamieszka po opuszczeniu pieczy zastępczej,
  4. treningi mające na celu nabycie, udoskonalenie czynności, umiejętności niezbędnych
   w życiu codziennym osób dorosłych np. trening ekonomiczny,
  5. oraz wszystkich innych obszarach, w których Podopieczny potrzebuje wsparcia.

  § 3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  I. OBOWIĄZKI FUNDACJI:

  Do obowiązków Fundacji należy:

  1. wyłonienie i przeszkolenie Mentorów,
  2. udzielanie wsparcia Mentorom w ich działalności, poprzez:
  3. organizację szkoleń,
  4. dostęp do wsparcia psychologa i/lub pedagoga zajmującego się szkoleniem Mentorów,
  5. pomoc w realizacji zadań związanych z prowadzeniem Mentoringu,
  6. Zapewnienie środków finansowych na realizację:
  7. zadań związanych z Mentoringiem,
  8. pomoc i wsparcie finansowe dla Podopiecznych,
  9. Podpisaniu umowy regulującej zasady udziału w Programie RAZEM. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Fundacją a Podopiecznym i jego Opiekunem Usamodzielnienia.

  II UPRAWNIENIA FUNDACJI:

  Fundacja ma prawo do:

  1. podejmowania decyzji odnośnie liczby Podopiecznych i Mentorów,
  2. odmowy zawarcia umowy lub rozwiązanie umowy o udział w Programie RAZEM,
  3. odmowy objęcia opieką kandydata na Podopiecznego,
  4. w przypadku naruszenia Regulaminu Programu RAZEM, w tym w szczególności
   w przypadku niewypełniania obowiązków ustalonych przez Fundację i Podopiecznego – do wypowiedzenia umowy z Podopiecznym. Wypowiedzenie umowy może nastąpić po wspólnej, zgodnej decyzji Zarządu Fundacji i Mentora opiekującego się danym Podopiecznym,
  5. rozwiązania umowy z Podopiecznym, w przypadku gdy wszedł on w konflikt z prawem
   i przebywa w zakładzie karnym. Poprzez konflikt z prawem należy rozumieć popełnienie wykroczenia i/lub przestępstwa, określonych w kodeksie wykroczeń oraz kodeksie karnym,
  6. rozwiązania umowy o współpracę z Mentorem, jeśli nie wykonuje właściwie swoich obowiązków, a w szczególności jeśli są składanego na niego uzasadnione skargi ze strony Podopiecznych.

  III. OBOWIĄZKI MENTORA FUNDACJI

  Do obowiązków Mentora Fundacji należy:

  1. ukończenie warsztatów przygotowawczych oraz szkolenia z zakresu mentoringu dedykowanych dla Mentorów Fundacji,
  2. opracowanie wraz z Podopiecznym przy konsultacji z Opiekunem Usamodzielnienia
   i Zarządem Fundacji PLANU WSPÓŁPRACY,
  3. pomoc w uzyskaniu środków z Fundacji na realizację celów ustalonych dla Podopiecznego,
  4. rozliczanie środków Fundacji wydatkowanych na Podopiecznych znajdujących się pod jego opieką mentorską,
  5. realizacja zadań zawartych w PLANIE WSPÓŁPRACY,
  6. utrzymywanie stałego kontaktu z Podopiecznym: osobistego, telefonicznego lub mailowego, co najmniej raz w tygodniu, mającego na celu motywowanie i wspieranie Podopiecznego
   w realizacji zadań zawartych w PLANIE WSPÓŁPRACY,
  7. aktywny udział w przygotowaniu materiałów i działań Fundacji,
  8. przekazywanie wniosków i sugestii co do zasad współpracy Mentor – Fundacja,
  9. składanie miesięcznych sprawozdań ze współpracy z Podopiecznym. Sprawozdania – przekazywane Zarządowi Fundacji lub osobie wskazanej przez Zarząd – w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, powinny zawierać cele zawarte w PLANIE WSPÓŁPRACY oraz opis uzyskanych rezultatów,
  10. udział w pracach mających na celu usprawnienie i poprawę działalności Fundacji.

  IV. UPRAWNIENIA MENTORA:

  Mentor ma prawo do:

  1. odmowy podjęcia opieki mentorskiej nad konkretnym Podopiecznym,
  2. rezygnacji ze współpracy z danym Podopiecznym w porozumieniu z Zarządem Fundacji.
   W takim przypadku do decyzji Zarządu pozostawia się kontynuację opieki nad Podopiecznym przez innego Mentora lub wypowiedzenie umowy o udział w Programie RAZEM,
  3. zmiany Podopiecznego,
  4. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji mentorskich,
  5. dwóch dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym pracy mentorskiej,
  6. rozwiązania umowy o współpracy z Fundacją, jeśli nie jest w stanie w dalszym ciągu prawidłowo wywiązywać się z obowiązków Mentora,
  7. Mentor motywuje oraz wspiera Podopiecznych w działaniach i osiąganiu celów, jednak odpowiedzialność za ich realizację spoczywa już na samych Podopiecznych.

  V. OBOWIĄZKI PODOPIECZNEGO FUNDACJI

  Do obowiązków Podopiecznego należy:

  1. aktywny udział w opracowaniu i realizacji PLANU WSPÓŁPRACY i określonych celów, zadań i terminów ich realizacji,
  2. podczas spotkań z Mentorem zachowania trzeźwości oraz nie znajdowania się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
  3. coroczne wypełnienie ankiety przygotowanej przez Fundację, podsumowującej współpracę z Fundacją i Mentorem.

  VI. UPRAWNIENIA PODOPIECZNEGO

  Podopieczny ma prawo do:

  1. wyboru - akceptacji lub odrzucenia - zaproponowanego przez Fundację Mentora,
  2. do zmiany Mentora. W przypadku zmiany Mentora z woli Podopiecznego jest on zobowiązany wskazać i uzasadnić przyczyny zmiany,
  3. w przypadku braku wsparcie i zaangażowania w realizację PLANU WSPÓŁPRACY ze strony Mentora do pisemnego poinformowania Zarządu Fundacji o zaistniałych trudnościach w relacji z Mentorem. Pismo musi zawierać uzasadnienie,
  4. do rezygnacji z pomocy Fundacji,
  5. z uwzględnieniem zapisu określonego w §2 pkt. 14 niniejszego Regulaminu – Podopieczny ma prawo do ubiegania się o przedłużenie okresu realizacji Programu RAZEM. Wniosek taki winien być złożony Zarządowi Fundacji na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wniosek należy złożyć na 3 miesięcy przed upływem rocznego okresu, na który została ustanowiona opieka.

  § 4. OGRANICZENIA FUNDACJI W ZAKRESIE RODZAJÓW UDZIELANEJ POMOCY

  1. Fundacja nie udziela pomocy finansowej na spłatę zobowiązań Podopiecznego związanych z jego zadłużeniem.
  2. Fundacja nie udziela pożyczek.
  3. Fundacja nie udziela pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej.
  4. Fundacja do czasu otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego.

  § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 954).
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.163 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

  UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

  Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.