pasek15

CO MÓWI PRAWO?

Usamodzielnić mogą się osoby, które ukończyły 18-nasty rok życia i postanowiły opuścić piecze zastępczą ( dom dziecka, rodziny zastępcze itp. ) w której do tej pory przebywały. Osobę, która rozpoczęła proces usamodzielniania, podjęła decyzję o opuszczeniu pieczy zastępczej, nazywa się „osobą usamodzielnianą”.

Osobie usamodzielniającej się udzielana jest pomoc pieniężna na:

 1. kontynuowanie nauki,
 2. usamodzielnienie,
 3. zagospodarowanie;

oraz pomoc w uzyskaniu:

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 2. zatrudnienia

a także  w razie potrzeby pomoc prawną i psychologiczną.

 


Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie?

 

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1) 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną( rodzina zastępcza w postaci dziadków lub starszego rodzeństwa);

2) roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.


Czym jest pomoc na kontynuowanie nauki, jak ją otrzymać?

            Pomoc, na kontynuowanie nauki podobnie jak pomoc na usamodzielnienie, jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej, który należy do kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pochodzenia osoby usamodzielnianej. Jeśli przed umieszczeniem w pieczy zastępczej osoba usamodzielniana mieszkała w innym powiecie niż ten, w którym obecnie przebywa to należy złożyć wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie, które znajduje się w powiecie w którym mieszkała zanim trafiła do pieczy zastępczej. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.


Na czym polega pomoc na zagospodarowanie?

Pomoc na zagospodarowanie jest to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zakupu sprzętu potrzebnego do rozpoczęcia samodzielnego życia np. pralki, lodówki, kuchenki, itp.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się
w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Przez miejsce osiedlenia rozumie się powiat, w którym osoba usamodzielniająca się planuje zamieszkać na stałe.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.


Program usamodzielnienia, opiekun usamodzielnienia to … ?

Program usamodzielnienia układa osoba usamodzielniana wraz ze swoim opiekunem usamodzielnienia.

Każda osoba usamodzielniająca się co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu, z którego pochodzi.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu, z którego pochodzi dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.


Na czym polega pomoc na usamodzielnienie, jakie warunki należy spełniać aby ją otrzymać?

Jest to pomoc pieniężną wypłacana po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach można tę pomoc wypłacić w trakcie nauki. 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje:

– na wniosek osoby usamodzielnianej zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia;

– jeżeli osoba usamodzielniana zadeklaruje się pisemnie, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby, w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką (innych niż wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki) i osoba usamodzielniana realizuje założenia programu usamodzielnienia;

– mieści się w kryterium dochodowym uprawniającym do przyznania tej pomocy.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny (za dochód rozumie się pieniądze otrzymywane z tytułu alimentów, renty lub wynagrodzenia za pracę) nie przekracza kwoty 1200 zł.

 

*)  Na podstawie Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 332) Dział IV, Art. 140 - 153    


pdf icon TRESĆ USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Osoba pełnoletnia, opuszczając pieczę zastępczą (dom dziecka lub rodzinę zastępczą) ma prawo do pomocy udzielanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z Art. 88 ustawy z dnia 12.03.2004  o pomocy społecznej ( Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593  z późn. zm.) osoba usamodzielniona powinna zostać objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

W celu skorzystania z pomocy PCPR należy odnaleźć właściwe dla danego terenu Centrum Pomocy Rodzinie. Poniższy link wskazuje listę Centrów w podziale na województwa:

http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr

Pomoc społeczna

Dodatkowo usamodzielniony wychowanek pieczy zastępczej może uzyskać pomoc w ośrodku pomocy społecznej (OPS).

OPS to miejsca pierwszego kontaktu dla osób poszukujących pomocy  w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mających trudności w przystosowaniu się do życia, w związku ze zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową.

Ośrodek pomocy społecznej działa w każdej gminie. Właściwy dla siebie znajdziesz na: http://ops.pl/strony-ops-ow/

Inne formy pomocy

Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON
przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Młodzieżowy Telefon Zaufania

22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

http://www.ponton.org.pl/

PRZEWODNIK USAMODZIELNIANIA

Przewodnik Usamodzielnienia to pierwsze w Polsce kompendium praktycznej wiedzy na temat usamodzielnienia. Publikacja została opracowana przez Fundację Robinson Crusoe i wydana wspólnie ze Stowarzyszeniem Wioski Dziecięce SOS w Polsce. Przewodnik jest adresowany zarówno do usamodzielniającej się młodzieży z instytucji opiekuńczo-wychowawczych jak i do wychowawców i opiekunów usamodzielnienia. Publikacja opisuje poszczególne obszary kompetencji samodzielność:

 1. Obszar osobisty w usamodzielnieniu (rozwój osobisty i zdrowie)
 2. Relacje z innymi (bliscy, moje granice)
 3. Prawo w usamodzielnieniu
 4. Umiejętności wspierające usamodzielnienie
 5. Cele w usamodzielnieniu
 6. Mieszkanie a usamodzielnienie
 7. Wsparcie usamodzielnienia

PRZEWODNIK USAMODZIELNIA do pobrania: http://www.fundacjarobinson.org.pl/publikacje/pu/przewodnik_pu.html

 

PRZEWODNIK EKONOMIA

Przewodnik Ekonomia Robinsona powstał we współpracy z HSBC Bank Polska w ramach międzynarodowego programu "Future First". Przewodnik jest częścią projektu edukacyjnego „Ekonomia Robinsona". Celem przedsięwzięcia jest wsparcie usamodzielnienia młodzieży w obszarze wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności zarządzania finansami adekwatnymi do poziomu dochodów. W Przewodniku można znaleźć informacje dotyczące:

- pracy i zarabiania pieniędzy
- gospodarowaniem pieniędzmi
- banków
- ubezpieczeń

oraz

- słowniczek pojęć związanych z instytucjami finansowymi

PRZEWODNIK EKONOMIA ROBINSONA do pobrania: http://www.fundacjarobinson.org.pl/publikacje/er/przewodnik_er.html


USAMODZIELNIAJ SIĘ ZDROWO

Przewodnik Usamodzielniaj się zdrowo jest trzecią publikacją w cyklu "Biblioteka Robinsona". Można się z niego dowiedzieć m.in. jak zapisać się do lekarza rodzinnego, z jakimi objawami zgłaszać się do różnych specjalistów, jak dbać o zdrowie intymne i zdrowo się odżywiać.

Przewodnik został napisany przez lekarzy i lekarki kliniki Med Polonia w Poznaniu.

PRZEWODNIK USAMODZIELNIAJ SIĘ ZDROWO do pobrania: http://www.fundacjarobinson.org.pl/publikacje/zdrowie/index.html

 

PRZEWODNIK O PRAWIE W USAMODZIELNIANIU

Przewodnik „Prawo w usamodzielnieniu" to najnowsza publikacja Fundacji Robinson Crusoe, powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Przewodnik w przystępny sposób przybliża obowiązujące przepisy i pokazuje jak egzekwować swoje prawa, gdy są one naruszane. Zachęca też do korzystania z przysługujących form pomocy.
Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu aspektowi usamodzielnienia w kontekście prawa i przepisów. Adresowany jest zarówno do osób pełnoletnich jak i tych, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Rozdziały ułożone są chronologicznie - zgodnie z cyklem dorastania. Najpierw przedstawione są prawa dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w opiece zastępczej), następnie prawa obywatelskie osoby dorosłej oraz prawa i obowiązki związane z usamodzielnieniem w systemie opieki zastępczej. Rozdział piąty: „Konflikt z prawem" zawiera praktyczne informacje dotyczące bycia świadkiem lub ofiarą przestępstwa. Rozdział szósty „Kontakt z instytucjami" jest odpowiedzią na zgłaszane przez młodzież trudności związane z załatwianiem spraw w urzędach. Natomiast w rozdziale siódmym omówiona została Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy była już dwukrotnie nowelizowana.
Przewodnik „Prawo w usamodzielnieniu" został wydany przez Fundację Robinson Crusoe oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w ramach projektu „Prawa dziecka w opiece zastępczej od teorii do praktyki, nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze". Projekt był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

PRZEWODNIK O PRAWIE W USAMODZIELNIANIU do pobrania: http://www.fundacjarobinson.org.pl/publikacje/prawo/index.html

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.